VB chỉ đạo điều hành   »   Lĩnh vực văn bản   »  Đường thủy
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền 09/04/2018 Số 17/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-Cp ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 11/04/2018 Số 18/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
3 Thông tư quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa 28/03/2018 Số 12/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
4 V/v bổ sung quy hoạch cảng thủy nội địa Đồng Sơn, tỉnh Bắc Giang vào quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa quốc gia 13/02/2018 Số 1696/BGTVT-KHĐT Văn bản Trung ương
5 Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải 22/02/2018 Số 08/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
6 Thông tư quy định về kiểm tra tàu biển 07/02/2018 Số 07/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
7 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển 07/02/2018 Số 06/2018/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
8 Quy định về quản lý đường thủy nội địa 30/06/2016 15/2016/TT-BGTVT Văn bản Trung ương
9 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 01/07/2016 78/2016/NĐ-CP Văn bản Trung ương