Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa
Số hiệu: Số 14130/BGTVT-KCHT
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Văn bản Trung ương
Ngày ban hành: 14/12/2017
Ngày cập nhật: 29/12/2017
Tệp đính kèm :Tải về